పెరు

More: లిమా , Cusco , ట్రుజిల్లో , ఇకా , ఆరెక్వీప , Puno , పిస్కో , కజమార్క