చిలీ

More: శాంటియాగో , శాన్ పెడ్రో డి అటకామా , వినా డెల్ మార్ , ఈస్టర్ ద్వీపం , Valparaiso , అరిక , ప్యూర్టో నాటాలెస్ , పుట్రె , రాబిన్సన్ క్రూసో ద్వీపం , కాలమా , తెముకో , ప్యూర్టో మానంట్ , చిలీ చికో , ప్యూర్టో వీస్ , పిచిలేము , Curico