ఇండోనేషియా

More: జావా , బలి , సుమత్రా , కాళీమాటన్ , Sulawesi , నుసా పెనిడా , న్యూ గినియా , కొమోడో